09121000555قفسه وکیلی (vitco) | قفسه پيچ و مهره اي | توضيحات
کانال تلگرام قفسه بندي وکيلي
 
    قفسه پيچ و مهره ايقفسه پيچ و مهره اي

تعداد بازديد : 1719 | دسته بندي : قفسه بندي پيچ و مهره ايقفسه پیچ و مهره براساس عمق 35 سانت قفسه پیچ و مهره براساس عمق 40 سانت قفسه پیچ و مهره براساس عمق 45 سانت قفسه پیچ و مهره براساس عمق 35 سانت قفسه پیچ و مهره براساس عمق 40 سانت قفسه پیچ و مهره براساس عمق 45 سانت

 

4 عدد صفحه 50×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

 

4 عدد صفحه 50×40 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 50×45 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 70×35 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 70×40 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 70×45 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

398/000 تومان 422/000 تومان 446/000 تومان 444/800 تومان 474/400 تومان 503/600 تومان

 

4 عدد صفحه 50×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1/5 میل

 

16 عدد پیچ و مهره

 

4 عدد صفحه 50×40 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 1/5 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 50×45 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 1/5 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 70×35 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 1/5 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 70×40 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 1/5 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 70×45 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

478/000 تومان 502/000 تومان 526/000 تومان 524/800 تومان 554/400 تومان 583/600 تومان

 

4 عدد صفحه 50×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 2  میل

 

16 عدد پیچ و مهره

 

4 عدد صفحه 50×40 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 2 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 50×45 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 2 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 70×35 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 2 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 70×40 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 2 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 70×45 سانت ض 0/7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

477/200 تومان 504/000 تومان 528/800 تومان 527/600 تومان 557/200 تومان 586/400 تومان

                                  

 

قفسه پیچ و مهره براساس عمق 35 سانت قفسه پیچ و مهره براساس عمق40 سانت قفسه پیچ و مهره براساس عمق 45 سانت قفسه پیچ و مهره براساس عمق 35 سانت قفسه پیچ و مهره براساس عمق 40 سانت قفسه پیچ و مهره براساس عمق 45 سانت

 

4 عدد صفحه 80×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

 

4 عدد صفحه 80×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 80×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 95×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 95×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 95×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

482/400 تومان 516/000 تومان 549/200 تومان 528/400 تومان 566/800 تومان 605/200 تومان

 

4 عدد صفحه 80×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

 

4 عدد صفحه 80×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 80×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 95×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 95×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 95×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

562/400 تومان 596/00 تومان 629/200 تومان 608/400 تومان 646/800 تومان 685/200 تومان

 

4 عدد صفحه 80×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

 

4 عدد صفحه 80×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 80×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 95×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 95×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

4 عدد صفحه 95×35 سانت ض 0.7

4 عدد پایه 2 متری 1 میل

16 عدد پیچ و مهره

565/200 تومان 598/800 تومان 632/000 تومان 511/200 تومان 649/600 تومان 688/200 تومان